ปปส.ภาค 5 ร่วมกับอ.อมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับอ.อมก๋อย จัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง”

วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา
07.00 – 16.00 น. นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ปปส.ภ.5 พร้อมด้วยนางจีรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษางานโครงการพิเศษ ปปส.ภ.5 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ร่วมจัดงานวันรณรงค์ต่อต้านฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “ สืบสาน รักษา ต่อยอดการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง” ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ร่วมด้วยเด็กและเยาวชน มวลชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยเข้าร่วมมากกว่า 2,000 คน อาทิเช่น ศมพ.อ.อมก๋อย กองทัพน้อยที่ 3, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง,โรงพยาบาลอมก๋อย,สพป.เขต 5 เชียงใหม่,สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภออมก๋อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2562 กำหนดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนชนเผ่าในพื้นที่ได้มีทักษะชีวิตในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ สร้างการรับรู้พิษภัยและอันตรายจากฝิ่นและยาเสพติด ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมวลชนชนเผ่า กลุ่มเยาวชนชนเผ่า ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย และประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มากกว่า 2,000 คน, การแสดงเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดโดยการกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันและการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน), การปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมกวาดล้างฝิ่นและยาเสพติดอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, พิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาฝิ่นในพื้นที่ อ.อมก๋อยอย่างทุ่มเทจนทำให้สถานการณ์คืนสู่ภาวะปกติ และรางวัลสถานการศึกษาปลอดยาเสพติดจำนวน 30 รางวัล, การจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อยในด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษาดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาและนิทรรศการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลง To be number One , การแข่งขันฟุตบอล และตระกร้อ,การแสดงทักษะเทควันโด และการเปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชนเผ่า กาดมั่ว ครัว ฮอม ผลผลิตจากชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างการรับรู้และเฝ้าระวังอันตรายจากฝิ่น และยาเสพติดให้เยาวชนและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาทุกปีภายใต้ความร่วมมือของสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ,ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย, ศมพ.อ.อมก๋อย กองทัพภาคที่ 3 , กระทรวงศึกษาธิการ และในปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยลดลงเป็นประวัติการณ์ จนในพื้นที่แทบไม่มีฝิ่นอีก จึงกำหนดการสร้างการรับรู้เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนชนเผ่าในพื้นที่ได้ทราบและตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง