จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2

จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

(20 พ.ย.66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายกำพล กาสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมประชุม

โดยการจัดประชุมการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด ในครั้งนี้ เป็นการกำหนดการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมือง ในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และมีการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2566

เพื่อรับฟังปัญหา ศักยภาพ ข้อจำกัด ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้น ผังทางเลือกในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด และแนวคิดโครงการพัฒนาตามผัง จากทุกภาคส่วนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาพื้นที่

นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด เป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้านผังเมือง ซึ่งจะทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายจากการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค ผังนโยบายระดับจังหวัด ลงสู่พื้นที่เมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน การพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ จะได้รวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการฯ ต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ 088-573-0542/ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ