นครนายก – เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ศูนย์สินค้า OTOP เทรดเดอร์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าOTOPคุณภาพและมาตรฐาน ให้บริการนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

นครนายก – เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ศูนย์สินค้า OTOP เทรดเดอร์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้าOTOPคุณภาพและมาตรฐาน ให้บริการนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.สาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดศูนย์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก โดยมี นางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโอทอปเทรดเดอร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครนายก ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)ผู้แทนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดนครนายก ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดศูนย์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก และเปิดตัวรถจำหน่ายสินค้า OTOP เคลื่อนที่ ของบริษัทโอทอปเทรดเดอร์นครนายก จำกัด โดย นางสุมาลี นาคสุข,นายสัญญา ปังดำรงค์ และนางรุจีรัตน์ ปังดำรงค์ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนนครนายก และเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP ไปยังแหล่งท่องเที่ยว

โรงแรม รีสอร์ทภายในจังหวัดและต่างจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอทอปเทรดเดอร์ตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงาน โอทอปเทรดเดอร์ พ.ศ.2561 กำหนดมาตรการส่งเสริมความสามารถด้านการตลาด เรียกชื่อว่า “โอทอปเทรดเดอร์” เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการพัฒนาและจำหน่ายสินค้าOTOP ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งระดับจังหวัด ต่างจังหวัดและระดับประเทศ จึงกำหนดให้ OTOP TRADER ในระดับจังหวัด จังหวัดละ 1 ราย เพื่อเป็นตัวกลางในการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่มีผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ 1-3 ดาว และสินค้า OTOP ที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคัดสรรฯ ให้สามารถกระจายสินค้า ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และต่างประเทศ เช่น การจัดทำร้านจำหน่ายของตนเอง การวางจำหน่ายที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับจังหวัด อำเภอและร้านค้าประชารัฐ การจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของจังหวัด การจัดงาน OTOP MIDYEAR งานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี งาน OTOP CITY เป็นต้น

สัมภาษณ์ นางสุมาลี นาคสุข
นายสัญญา ปังดำรงค์
นางรุจีรัตน์ ปังดำรง

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
รัชชานนท์ เนินใหม่
ข่าวจังหวัดนครนายก