จิตอาสาช่วยภัยแล้ง ทหารพราน 35 นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอด จากระบบน้ำประปาหมู่บ้านผลิตไม่เพียงพอ บางครัวเรือนน้ำไปไม่ถึง

จิตอาสาช่วยภัยแล้ง ทหารพราน 35 นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่สอด จากระบบน้ำประปาหมู่บ้านผลิตไม่เพียงพอ บางครัวเรือนน้ำไปไม่ถึง

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร พร้อม กำลังพลจิตอาสา ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค ในพื้นที่ บ้านวังแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากระบบประปาของหมู่บ้าน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และระบบประปาเข้าไม่ถึงในบางครัวเรือน โดยแจกจ่ายให้ราษฎรจำนวน 10 หลังคาเรือน ใช้ปริมาณน้ำ จำนวน 18,000 ลิตร