ศรีสะเกษ !! ส.ส.ศรีสะเกษ เขต1เปิดป้ายหมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงบ้านโพนงัว อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! ส.ส.ศรีสะเกษ เขต1เปิดป้ายหมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงบ้านโพนงัว อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 ที่บ้านโพนงัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายศิริพงษ์ อังคะสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต1 เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้าน ศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพทธสมาคมจังหวัดศระเกษ นายจิรพันธ์ สมจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพี่อขุมชน นายอุดม โพธิ์ชัย อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านแทงวิทยา และนายสุพล โลภากรณ์ ผู้ใหญ่บ้านโพนงัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 126 คน และพุทธศาสนิกชนบ้านโพนงัว หมู่ที่ 7 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมาก เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ถวายพระคุณเจ้า ส่วนที่ 2 ให้ อสม.นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และส่วนที่ 3 มอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้รับควาเมตตาจาก พระครูผาสุกิจโกศล (ผอง ผาสุกาโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ เจ้าวอาวาสวัดบ้านโนนดั่ง นำพระภิกษุสงฆ์ออกรับบิฑบาตข้าวสารอาหารจากพุทธศาสนิกชนบ้านโพนงัวและนักศึกมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพทธสมาคมจังหวัดศระเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน พศช. กองทุนทิวา รุ้งแก้ว เพื่อการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้ขับเคลื่อนโครงการโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มาตั้งแต่ ปี2556 ปัจจุบันมีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการ 598 แห่ง ได้ขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านมา

ตามลำดับ ซึ่งบ้านโพนงัว เป็นหมู่บ้านอีกหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้ออกค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ตอนชุมชนสร้างสุข ในระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 นี้
นายสุพล โลภากรณ์ ผู้ใหญ่บ้านโพนงัว กล่าวว่า บ้านโพนงัว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีข้อต่างในข้อเหมือนของโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง คือประชาชนนับถือศาสนาพุทธต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ครบทุกคน ชุมชนหรือองค์กรมีการบริหารจัดการแบบ “บวร” บ้านวัดโรงเรียน มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ถวายพระคุณเจ้า ส่วนที่ 2 ให้ อสม.นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป และส่วนที่ 3 มอบให้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้องลดละเลิกอบายมุขงดดื่มสุราในวันพระ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัวรั้วกินได้ กล้วย 1 หน่อ ไผ่ 1 กอ มะละกอ 1 ต้นด้วย

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ