ร้อยเอ็ด(ส.กทอ.)ตรวจติดตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-

ร้อยเอ็ด(ส.กทอ.)ตรวจติดตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ที่ ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-


ส.กทอ.ตรวจสูบน้พแสงอาทิตย์ อปท.ต.นาอุดม
อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด/ชสอท./สมนึก-ดำเนิน/รายงาน

*วันนี้ 4 ก.ค.2562 เวลา 13.30 น.นายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรจำนวน 3 ระบบ ที่ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.

**สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) เพื่อสนับสนุนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ้งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๗ ต้องมีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ตามข้อ ๕๘ และข้อ ๕๙ ..

***นายเสฏฐพันฐ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม กล่าวบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร จำนวน 3 ระบบ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ อนุรักษ์พลังงาน และบรรเทาวิกฤตภัยแล้งเกษตรกรชาวตำบลนาอุดม ตำบลใกล้เคียง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมได้รับผลกระทบโดยตรงต่อภัยแล้งที่เกิดขึ้น ทำให้ก่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินพืชพันธุ์ ทางการเกษตร…

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รอง.ปธ.1
/0817082129-รายงาน