รอยเอ็ดสว. มอบขาวหอมมะลิอินทรียใหร.ร. ตชด.ที่ 22 เนื่องในวัน้ข้าวและชาวนาแหงชาติป 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-

รอยเอ็ดสว. มอบขาวหอมมะลิอินทรียให ร.ร.ตชด.ที่ 22 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแหงชาติป 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129-


สวร้อยเอ็ดมอบข้าวร.ร.ตชด. ส.22โครงการอาหารกลางวัน/ชสอท./สมนึก-ดำเนิน/0817082129-

* วันนี้ วันที่ 4 ก.ค. 2562 ณ ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด ดร.รณริทธ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา (กลุมอาชีพกสิกรรม) ไดมอบขาวหอมมะลิอินทรีย จํานวน ๑๐ ตัน คิดเปนมูลคา 328,000 บาท ใหกับกองกํากับการตํารวจชายแดนที่ 22
เนื่องในวันข้าว และชาวนาแห่งชาติ. ปี 2562.

** สืบเนื่องมาจากวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล (รัชกาลที่8) พรอมรัชกาลที่9 ทอดพระเนตรการทํานาที่อําเภอบางเขน ทั้งทรงไดหวานขาว ดังนั้น วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป ถือเปนวันขาวและชาวนาแหงชาติ

*** นายประยงค ภูดินทราย เกษตรจังหวัดรอยเอ็ด มอบหมายนางสาวรตี เหงาจิ้น และเกษตร
อําเภอโพนทอง พรอมเกษตรอําเภอทุงเขาหลวงรวมเปนสักขีพยาน ในพิธืมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ครั้งนี้จาก ดร.รณวริทธิ์. ปริยฉัตรตระกูล. โดย พ.ต.ท. รวิภาส ศรีสุข เปนผูรับมอบขาวหอม
มะลิอินทรีย เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในเขตรับผิดชอบของ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่22 อุบลราชธานี.

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รองปธ.1/0817082129-รายงาน