ร้อยเอ็ดติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี /MOITC:ชสอท.:สมนึก-รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
/MOITC:ชสอท.:สมนึก-รายงาน/0817082129-


ติวเข้มขับเคลื่อนกองทุนสตรี/MOITC:ชสอท.:
ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา11.00น. ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยการดำเนินงานของนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 20 อำเภอจำนวน 119 คนและเจ้าหน้าที่โครงการ 1 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับสตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี เพื่อให้สตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุน ในการสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อสตรีทุกระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแปลงไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมาย

จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด,2.ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพ. ศ. 2560 ถึง 2564 จำนวน 4 ยุทธศาสตร์, 3.แนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปี 2556 ถึง 2559 และปี 2560 ถึง 2561, 4.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายดำรงค์ สิริวิทย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แนวทางการบริหารจัดการหนี้และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง 4 ยุทธศาสตร์แปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ แปลงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ดในปีงบประมาณพศ 2561 เรื่องการเบิกจ่ายได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ หวังว่าในปีงบประมาณพ. ศ. 2562 คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย

—///—MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก บุญศรี-ประธานชมรมฯ/0817082129–