นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมภาคีเครือข่าย # ร่วมงานทำบุญ ในวันหยุดราชการ สร้างความรัก สามัคคี ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา

“นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมภาคีเครือข่าย # ร่วมงานทำบุญ ในวันหยุดราชการ สร้างความรัก สามัคคี ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา”

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ช่วงเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 09.30 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้าง นำทีมภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นนายก อบต. บางเตย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ บุคลากรในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญถวายกฐินสามัคคีในวันหยุดราชการ

ณ วัดยายเม้าเตี้ย เพื่อก่อสร้างศาลาสวดพระอภิธรรม โดยมีบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูคิคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นเจ้าภาพ
ในโอกาสนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง ยังชื่มชมประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมด้วยช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในการมาร่วมงานบุญครั้งนี้อย่างพร้อมหน้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่หมู่บ้านสืบไป และเป็นการสร้างความรักความสามัคคี ปรองดอง ลดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมอีกด้วย

////// ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี