คณะกรรมการ ติวเข้มโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่

คณะกรรมการ ติวเข้มโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่

เป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ อย่างยั่งยืน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.30น. ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ได้เข้าร่วมพร้อมมอบหมายให้ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานพร้อมด้วย นายอภัชัย ลํ้าเลิศพงศ์พนา กรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้เข้าร่วมมาให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก โดยมีนางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลนนาถ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก วิสาหกิจชุมชนสตรีไม้รูดแปรรูปอาหาร วิสาหกิจชุมชนแปรรูปนํ้าพริกบ้านคลองจาก วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนคลองใหญ่ และวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลและพืชสมุนไพรบ้านหาดศาลเจ้า เข้าร่วม ให้สอบคําถามผลิตภัณฑ์แปรูปอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์อื่นๆเน้นเรื่องกะปิเคย

ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพในการผลิตภัณฑ์ซึ่งในอําเภอคลองใหญ่โดยมีสำนักงานเกษตรอําเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมด้วย โดยทั้ง 5 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความร่วมมือและให้คําสอบถามสินค้าและผลิตภัณฑ์เน้นการทํากะปิเคยแต่ละกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่ดําเนินการอยู่แต่ละชุมชนให้ดีขึ้นให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์รับฟังปัญหาและแก้ไขอุปสรรคของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั้ง 5 กลุ่มในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด