รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษป้ายแดงตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยบ้านหว้านศรีสะเกษ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษป้ายแดงตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยบ้านหว้านศรีสะเกษ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ที่วัดบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี น.ส.วรรณา บุดดีสิงห์ ผอ.เที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ น,ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิศิษฐ์ ผอ ททท สำนักงานสุรินทร์ นายผดุงชัย พิสุทธาดามงคล ผู้แทนสมาคมAtta นายอินทนนท์ นักสอน ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และคณะกรรมการหมู่บ้านหว้าน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานโฮมสเตย์หมู่บ้านหว้าน ตลอดจนนำเยี่ยมชมกิจกรรมโฮมสเตย์หมู่บ้านหว้าน
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมท่องเที่ยวร่วมมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินโครงการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งบ้านหว้านมีโฮมสเตย์ที่ส่งเข้ามารับการประเมิน 8 แห่ง มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ด้านที่พัก ด้านอาหาร ด้านความปลอดภัย อัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านรายการนำเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว และเพื่อให้บ้านหว้านมีมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแบบยั่งยืนต่อไป

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีโฮมสเตย์หลายอำเภอ หากแต่ละแห่งได้รับมาตรฐานจากกรมท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจและอยากเดินทางมาพัก ดีใจที่กรรมการแต่ละท่านมาจากหลากหลายหน่วยงาน ท่องเที่ยวกีฬาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาคน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยการตลาดประชาสัมพันธ์ พัฒนาชุมชนช่วยด้านสินค้าโอท็อป มหาวิทยาลัยช่วยวิชาการและวิจัย ขอให้ชุมชนมีกิจกรรมดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาพักและเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่นมากขึ้น นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ขอให้อยากมาซ้ำเพื่อได้เรียนรู้ด้านอื่นๆด้วยจะทำให้ขายท่องเที่ยวได้ตลอดปี

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ