น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๓ ก.พ.๖๒ เวลา ๒๐๐๐ น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตเมืองเศรษฐกิจ ๘ เมืองหลัก โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กำลังพลจาก ฉก.นย.ทร.๓๓, สภ.เมืองนราธิวาส, สภ.ตันหยง, สภ.โคกเคียน, ฝ่ายปกครอง, กำลังภาคประชาชน อส., ทสปช., ภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง

และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินของมูลนิธิต่าง ๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันเมืองในพื้นที่จุดเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การตรวจสอบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ยานพาหนะ อาวุธ รวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายทุกประเภทตามแหล่งเป้าหมาย และแหล่งต้องสงสัยที่คาดว่ามีการกระทำความผิดตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันเหตุอันจะเกิดขึ้น

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย