ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๓

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ว่าฯนราธิวาสเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๓

วันนี้ 26 ก.ย.63 เวลา 14.00 น .นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับรางวัลจำนวน 83 ราย ร่วมในพิธีฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินกิจกรรมการประกวดเพื่อคัดสรร บุคคล หมู่บ้าน กลุ่มองค์กร และเครือข่าย ในงานพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสามารถเป็นตันแบบที่ดีได้ และได้กำหนดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการปลูกผัก ๙๐ วัน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการรับโล่พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หมู่บ้านและกิจกรรม ที่มีผลงานดีเด่น รวมถึงการมอบรางวัลประกาศเกียติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการดีเด่นของคมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๓ ในโอกาสนี้อีกด้วย

โดยมีพิธีมอบโล่พระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด โล่รางวัล “สิงห์ทอง เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น การบรรยายทางวิชาการ การแบ่งกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ”
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ จำนวน ๘๓ ราย ประกอบด้วย ผู้ผ่านการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๗ ราย ข้าราชการเกษียณอายุราชการและข้าราชการดีเด่นกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๓ ราย ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน ๒๔ ราย และผู้ผ่านการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน ๙ ราย โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจในผลงานความสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด