ยโสธร เปิดอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน”

“ยโสธร เปิดอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 นายอำนาจ
ศรีสว่าง รองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรกล่าวว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรมีภารกิจในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสังคมปัจจุบันที่นับวันมีความสลับซับซ้อนและหลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นกำนัน สารวัตรกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในท้องถิ่นโดยยึดหลักกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่นและสังคมจิตวิทยาพื้นบ้านของสังคมไทยชนบทมาเป็นปัจจัยช่วยในการดำเนินการประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน ซึ่งสามารถลดความขัดแย้ง ลดข้อพิพาท ประนอมและระงับข้อพิพาทในท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณคดีเล็กๆน้อยๆลงตั้งแต่ในระดับชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งของรัฐและของราษฎรโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน200คนจากกลุ่มเป้าหมายผู้ชมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน ร่วมสร้างสังคม สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข สร้างมิตรภาพ

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน