กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการต้นแบบเยาวชน ของกลุ่มเยาวชนเดินตามพี่ โครงการฝายชะลอน้ำและกลุ่มอาสามือใหม่

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการต้นแบบเยาวชน ของกลุ่มเยาวชนเดินตามพี่ โครงการฝายชะลอน้ำและกลุ่มอาสามือใหม่

พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการต้นแบบเยาวชน ของกลุ่มเยาวชนเดินตามพี่

โครงการฝายชะลอน้ำและกลุ่มอาสามือใหม่ โดยมี ดร.อรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง อาจารย์ สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ นำนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาบรรยายนำเสนอโครงการฯ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย