รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ รองประธาน คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ตรวจเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ของ สำนักงานวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ รองประธาน คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ตรวจเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ของ สำนักงานวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 /รองประธาน คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ตรวจเยี่ยมรับทราบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ปัญหาข้อขัดข้อง เยี่ยมชมการออกอากาศของสถานีแม่ข่าย โดยได้แนะนำแนวทางในการพัฒนาสถานีวิทยุกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 22 สถานี

แก่คณะทำงาน โดยมี พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 นำนายทหารและกำลังพลประจำสำนักงาน ร่วมต้อนรับและนำเรียนข้อมูลในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก