จังหวัดเลย – “พราน 21” “อนุรักษ์กำลังพล คัดกรองโควิด 19 ตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention” ให้กับกำลังพลในสถานการณ์โควิด 19

จังหวัดเลย – “พราน 21” “อนุรักษ์กำลังพล คัดกรองโควิด 19 ตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention” ให้กับกำลังพลในสถานการณ์โควิด 19

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด จึงได้สั่งการให้ฝ่ายกำลังพลของหน่วยดำเนินการปฏิบัติการคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding) ให้กับกำลังพลเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในค่ายทหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่เน้นย้ำในดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19 จำเป็นต้องติดตาม และเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศ และในจังหวัดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีดำเนินการคัดกรองหาเชื้อไวรัส COVID-19 เชิงรุก ให้กับกำลังพลอย่างรวดเร็ว สะดวก แม่นยำ โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลัง (nasopharyngeal swab) เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) หากพบเชื้อ จะมีการดำเนินการส่งรักษาโรงพยาบาลค่ายศรีสองรักทันที

เพื่อป้องกันการระบาดในค่ายทหารและสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ป้องกันลุกลาม และการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ชุมชน หากพบผู้ติดเชื้อได้เร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ทันที สามารถควบคุมโรคได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการภายใต้มาตรการปลอดภัยระดับองค์กร (COVID-Free Setting) และป้องกันการติดเชื้อแบบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้าน COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อพร้อมในการป้องกัน เฝ้าระวังดูแล ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท NEWS)