จ.ราชบุรี/สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครอบครัวยากจนที่ราชบุรี

จ.ราชบุรี/สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครอบครัวยากจนที่ราชบุรี

ที่ห้องประชุม แม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (หลังใหม่)นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรีและคณะ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครอบครัวยากจน ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนงบประมาณ โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการ “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี” โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่ชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งทางชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรีได้ทำพิธีมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ครอบครัวยากจนของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)ทั้งนี้นางวลัยรัตน์ ทรัพย์คิรี ประธานชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดราชบุรีร่วมสมทบเป็นทุนการศึกษาให้อีกทุนละ ๑,๐๐๐บาท รวม๑๐ ทุน เป็นเงินอีก ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบผ้าห่มนวมกันหนาวจำนวน ๑๐ ผืน และทางเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรียังมอบถุงยังชีพจำนวน ๑๐ ชุดมอบให้แก่นักศึกษาที่รับทุนในครั้งนี้ด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน