ธ.ก.ส. ร่วมสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยข้าว

ธ.ก.ส. ร่วมสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยข้าว

ให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2565) ณ สถาบันการเงินชุมชนท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นายศรัทธา อินทรพรหม ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวกัลยา จุกหอม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ร่วมมอบสินไหมทดแทนในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และถุงยังชีพให้แก่เกษตรกรผู้เอาประกันภัย
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น และเป็นการส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมาให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยธรรมชาติไปได้อย่างเข้มแข็ง
พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยผลผลิต

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองความเสียหายในการเ
พาะปลูกข้าวนาปีในรอบถัดไป โดยปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 1.91 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่เอาประกันภัย จำนวน
26.75 ล้านไร่ และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 448.62 ล้านบาท นอกจากนี้
ภายในงานยังมีการแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC INSURE
สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการเอาประกันภัยหรือการเลือกซื้อประกันภัยเพิ่มเติม และแอปพลิเคชันมะลิซ้อน

สำหรับการบันทึกข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยฯ
ให้สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ตโฟนอีกด้วย