ร้อยเอ็ดสรุปสถานการณ์อุทกภัยวันที่31ต.ค.เตือนทางไปกาฬสินธุ์สาย214ช่วงที่1ผ่านไม่ได้ช่วงที่2ผ่านได้ช่องซ้ายกำลังเร่งระบายน้ำออก

ร้อยเอ็ดสรุปสถานการณ์อุทกภัยวันที่31ต.ค.เตือนทางไปกาฬสินธุ์สาย214ช่วงที่1ผ่านไม่ได้ช่วงที่2ผ่านได้ช่องซ้ายกำลังเร่งระบายน้ำออก

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เมื่อวันนี้ 31 ต.ค.2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ต.อ. ตนุพล พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เลขาฯ รายงานสถานการณ์อุทกภัย ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. สถานการณ์อุทกภัย

1.1 สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน และอิทธิพลของพายุ “โนรู”ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ําเป็น 54 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2565ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้ําชีบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจํานวนมาก

1.2 การติดตามสถานการณ์น้ําและแนวโน้ม

ในภาพรวมระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย โดยระดับน้ําในลําน้ําชีเวลา14.00 น. ยังคงสูงกว่าตลิ่ง 1.05 – 1.93 ม. ระดับน้ําลดลงจากเมื่อวาน 4 – 7 ซม. และมีแนวโน้มลดลง

ส่วนระดับน้ําในลําน้ํามูลและลําน้ําเสียวใหญ่ โดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

1.3 แจ้งเตือนประชาชนที่จะเดินทางสัญจรในเส้นทางจังหวัดกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ทางหลวงหมายเลข 214 ช่วงบ้านบ่อ – ท่ากลาง มีน้ําท่วมเส้นทาง ช่วง ที่ (1) กม.23+200 – กม.24+300 ระดับน้ำ 50 – 55 ซม. รถทุกชนิดผ่านไม่ได้ ช่วง ที่ (2) กม.24+400 –กม.27+800 ระดับน้ําสูง 20 – 25 ซม. รถทุกชนิดผ่านได้เฉพาะด้านซ้ายทาง (รถวิ่งสวนทางกัน)และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงน้ําท่วม ในปัจจุบัน แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์, ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ระดมเครื่องสูบน้ํา เพื่อระบายน้ําออกจากถนน

2. ผลกระทบ

2.1 จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)แล้วรวม 15 อําเภอ 105 ตําบล 882 หมู่บ้าน 15,221 ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน 14 สาย วัด 45 แห่ง โรงเรียน 16 แห่ง รพ.สต. 4 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 343,146.5 ไร่ ปศุสัตว์ 21,904 ตัว ประมง 554.75 ไร่ และมีผู้เสียชีวิต 4 ราย

2.2 กรณีได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย (ท่วมบ้านเรือน/ท่วมทางเข้าหมู่บ้าน) ได้รับผลกระทบรวม 11 อําเภอ 35 ตําบล 146 หมู่บ้าน 5,944 ครัวเรือน 20,023 คน โดยมีผู้อพยพไปยังศูนย์พักพิงแล้วจํานวน 673 คน ในศูนย์พักพิง จํานวน 19 แห่ง ในพื้นที่อําเภอจังหาร โพนทราย โพธิ์ชัย เชียงขวัญ และธวัชบุรี

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ อ.โพนทราย ได้เริ่มคลี่คลาย ยังคงมีน้ําท่วมบ้านเรือน จํานวน 12 หมู่บ้านมีผู้อพยพในศูนย์พักพิง จํานวน 120 คน (เดิม 43 หมู่บ้าน ผู้อพยพ 256 คน) และจะปิดศูนย์พักพิงฯในพื้นที่ อ.โพนทราย วันที่ 3 พ.ย. 2565

3. การดําเนินการและการให้ความช่วยเหลือ

– ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 อ.ศรีสมเด็จ และ ทต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด มอบน้ําดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ฝ่ายเลขานุการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยฯ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043 513 097 Email: ddpm101@hotmail.com

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว