คุณภาพของนักการเมืองไทย” ตรงกับความจริงที่สุด

“คุณภาพของนักการเมืองไทย”
ตรงกับความจริงที่สุด

👍👍👍👍👍

“พวกนี้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ”
อาชีพทุกอาชีพอาจต้องมีความรู้ในอาชีพนั้นอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถทำงานนั้นให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ได้ดี แม้แต่อาชีพแม่ค้าขายขนมครก ก๋วยเตี๋ยว
ยังต้องมีสูตรที่ชัดเจน โดยเฉพาะอาชีพที่มีเกียรติ ในสังคมยิ่งต้องใช้เวลาเรียนหลายปี เช่น
– อาชีพแพทย์ ใช้เวลา 6 ปี
– อาชีพครู ใช้เวลา 5 ปี
– วิศวะ ใช้เวลา 4-5 ปี
– นักร้องต้องผ่านการฝึกฝนและประกวดหลายเวที
อาชีพบางอาชีพ แม้จบตามหลักสูตรแล้ว ยังต้องสอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จึงจะได้ทำงานนั้นได้
อาชีพบางอาชีพนอกจากต้องมีความรู้แล้ว ยังต้องมีกฎจรรยาบรรณเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อสังคม
แต่อาชีพนักการเมือง ต้องไปทำหน้าที่บริหารประเทศ เสนอและปรับปรุงกฎหมาย อันเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติอันสูงสุด กว่าบรรดาทุกอาชีพ รับเงินเดือน, ค่าตอบแทนมากที่สุด แต่ไม่มีหลักเกณฑ์ ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพนักการเมืองที่ชัดเจน
– ไม่มีการสอบความรู้ด้านการเมืองการปกครอง,ไม่ต้องเข้าใจพื้นฐานกฎหมาย และความเชี่ยวชาญอะไรเลย
– ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
– ไม่ต้องมีกฎจรรยาบรรณ, จริยธรรม, และคุณธรรมอะไรเลย (ส่วนใหญ่)
– ไม่ต้องดูประวัติความประพฤติที่ผ่านมา
– ขอให้มีปากไว้พูดแบบไม่ต้องมีหูรูด
– ขอให้มีเงินมีทุนมาก ๆ
แค่นี้ก็เป็นนักการเมืองได้เลยและ สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งได้

วิธีการเลือกตั้ง
– ไม่ใช่การเลือกคนดี, มีความรู้ความสามารถเข้าไปเป็นผู้แทน, หรือเป็นรัฐบาล (แต่แม้จะได้คนดีบ้างก็เป็นส่วนน้อย)
– ใครมีกลยุทธในการหาเสียง (สร้างกระแสความนิยม) หลอกประชาชนได้มากกว่าหรือมีเงินซื้อเสียง (ซื้อได้หลายรูปแบบ) และมากกว่ากันก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้
ผลที่ได้ตามสภาพความเป็นจริง คือ
– วิธีการเลือกตั้งไม่ใช่คำตอบของการเลือกคนดี, มีคุณภาพ
-ไม่สามารถได้ผู้แทนที่ดี, มีความรู้,มีความสามารถ, มีจริยธรรม ตามที่สังคมต้องการ
– ส่วนใหญ่ไม่มีความรอบรู้ด้านการเมืองการปกครองที่ถูกต้อง
ในสภาฯ จึงเต็มไปด้วยเสือ, สิงห์, กระทิง, แรด, สิบแปดมงกุฎเต็มสภาไปหมด หากินสนุกสนานบนความทุกข์ยากของประชาชน ส.ส.ที่เป็นคนดีจะมีน้อย ส่วน ส.ส.ที่ไม่น่าจะดี (ดูจากสภาล่ม ก็ควรมีการตัดเงินเดือน) สส.บางคนที่เป็นผู้มีอิทธิพล ก็มีไม่น้อย แล้วพวกเขา จะมาบริหารปกครองประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้ากันได้อย่างไร ? ชาวบ้านต้องช่วยกันพิจารณา เมื่อเราอยากช่วยกันรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อ ๆ ไปครับ

ทีมข่าวการเมือง ปท.