ชลบุรี-สำนักงานอัยการภาค 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ชลบุรี-สำนักงานอัยการภาค 2 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 30 มี.ค.66 ที่สำนักงานอัยการภาค 2 จ.ชลบุรี นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ ผู้ตรวจการอัยการ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนาองค์กรอัยการครบรอบ 130 ปี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ บุคลากรของสำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงพัทยา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ (สาขาพัทยา) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ นายอานนท์ เรวัฒนานนท์ผู้ตรวจการอัยการประธานในพิธีได้นำถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก่อนจะเปิดกรวยดอกไม้ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับพิธีการ

อนึ่ง อัยการไทยได้ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระยะเริ่มแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบอัยการในประเทศภาคพื้นยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ตามระบอบอัยการอังกฤษ มีอัยการเป็นโจทก์ฟ้องผู้กระทำผิดต่อศาล จำเลยมีสิทธิสู้คดี โดยศาลวางตัวเป็นกลาง เป็นผู้ตัดสินคดี


เดิมเมื่อตั้งกระทรวงยุติธรรมในปี ร.ศ.110 ยังไม่มีกรมอัยการ คงมีแต่กรมรับฟ้องและรับเรื่องราว ทั้งแพ่งและอาญา ต่อมาวันที่ 1 เมษายน ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 จึงได้ตั้งกรมอัยการขึ้น เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีประกาศพระบรมราชโองการ ให้โอนกรมอัยการไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย ก่อนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) จึงได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นหน่วยงานราชการอิสระ

โดยไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งขึ้น และเพื่อมิให้อิทธิพลทางการเมืองก้าวก่ายการดำเนินคดี ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวง ทบวง กรม แต่เป็นองค์กรอื่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่นั้นมา