ร.ต.สุรชัย บุญคงประธานเครือข่ายคนรักแฝกระดัประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563

เรื่องเล่าข่าวเมืองปราจีน//วันนี้/
ความรู้ล้วนๆ!!แฝกเป็เหตุสังเกตุได้!!ร.ต.สุรชัย บุญคงประธานเครือข่ายคนรักแฝกระดัประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้อาชีพ(การเรียนรู้นอกห้องเรียน)โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วมีนักเรียนเข้ารับฟังการอบรมจำนวน 80 คนวิทยากรบรรยายโดย ร.ต.สุรชัย บุญคง ประธานเครือข่ายคนรักแฟนระดับประเทศทางที่และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 6 บ้านหนองปลาไหลตำบลย่านรีอำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยบรรยายเน้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันแนะนำไปพัฒนาในการเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงในอนาคตต่อไป