ตราด/รวมพลคนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตําบลไม้รูดและตําบลคลองใหญ่กว่า 80 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่ง ตัดหญ้า เก็บขยะ ถูฟื้น ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ตราด/รวมพลคนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ตําบลไม้รูดและตําบลคลองใหญ่กว่า 80 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด พร้อมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่ง ตัดหญ้า เก็บขยะ ถูฟื้น ที่โรงเรียนบ้านหนองม่วง

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมีนายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ นําจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ทําความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองม่วง พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นาย อบต.ไม้รูด นําจิตอาสาในพื้นที่ตําบลไม้รูดร่วมทําความสะอาด พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดสัมพันธ์มวลชน 1307 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.เข้าร่วมกว่า 80 คน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองม่วง ต.ไม้รูด พร้อมใกล้จะเปิดเทอมด้วย จึงพร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชนชาวบ้านหนองม่วงได้ร่วมด้วยช่วยกันทําความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนบ้านหนองม่วง เพื่อต้อนรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างป่ายและรั้วโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่มีประตูรั้วโรงเรียนยังขาดปัจจุบัดจัยเป็นจํานวนมากในการก่อสร้างในครั้งนี้ ผอ.โรงเรียนยังได้กล่าวว่าขอ เรียนเชิญร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 7 พย. 2562 ด้วยครับ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด