โรงเรียนสะสมบุญต่อทุนอีกชีวิต

อำเภอฝาง. จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
โรงเรียนสะสมบุญต่อทุนอีกชีวิต

31 สิงหาคม 2563 เวลา0900น
สะสมบุญต่อทุนอีกชีวิต โรงเรียนบ้านโป่งถืบ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอานนท์ ปัญยาดา ผู้อำนวยการ กับกรรมการการศึกษา วัดโป่งถืบจารุธรรม (โป่งใน) สำนักสงฆ์โป่งถืบสามัคคีธรรม (โป่งนอก)นายนิพนธ์ พุฒิไพรสกุล ผญบ.โป่งถืบนอก ม.12 นายบุญมี เข็มแก้ว บ้านโป่งถืบใน ม.15 พร้อมผู้นำหย่อมบ้าน หย่อมบ้าน แหม 4 บ้าน บ้านตาดน้อย บ้านทรัพย์ตะเคียน บ้านป่าคาหวาย ตำบลเวียง อำเภอฝาง บ้านจะโต๊ะ หมู่ 9 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อายได้จัดกิจกรรมนำเด็กนักเรียนเข้าวัดพัฒนา อบรมจริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กนักเรียน และคณะครูได้เข้าปฏิบัติธรรมร่วมกัน

และนำวัดเข้าโรงเรียน ทางคณะพระสงฆ์จะเข้าในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมธรรมในโรงเรียน สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในหนึ่งเดือนจะทำบุญตักบาตรพระในโรงเรียนบ้านโป่งถืบ เพื่อเอาสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งที่พระมอบให้กลับคืนเพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปช่วยเหลือคนที่ยากจน ด้อยโอกาส คนที่ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ ครอบครัวนักเรียนที่มีปัญหาต่างๆและยังจัดทำกระบอกไม้ไผ่ต่อบุญ ได้นำเอากระบอกไม้ไผ่มาทำออมเงินหรือตู้บริจาคเศษเงินที่นักเรียนและครูไม่ใช้นำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นี้เมื่อเต็มทางกรรมการนักเรียนก็จะเอามาผ่าออกแล้วนำเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นที่ประสบปัญหาต่างๆในพื้นที่ ในการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนั้นจะให้นักเรียนมาแต่เช้าจะไปทำบุญตักบาตรแล้วพัฒนาวัด

มาเคารพธงชาติ แล้วเข้าเรียน ในแต่ละเดือนก็จะจัดนำคณะครูตัวแทนนักเรียนกรรมการโรงเรียน นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำปลาฯไปช่วยคนจน คนชรา ผู้ป่วย ครอบครัวนักเรียนที่ยากจน เพื่อเป็นการบรรเทาช่วยเหลือในช่วงที่ลำบาก เป็น โครงการ สะสมบุญต่อทุนอีกชีวิต ที่ได้ฝึกนักเรียนคณะครูให้มีจิตใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง เป็นการสะสมบุญร่วมกัน และยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นทำให้สังคม ชาวบ้าน นักเรียน วัด พระสงฆ์ ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เกิด บวร ที่ดี นักเรียนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกิจกรรมที่ได้ทำจริงๆเกิดความเข้าใจและรักที่จะเป็นคนดีในสังคม มองสังคมในด้านดีๆเพื่อเป้นเยี่ยงอย่างที่ดีในกับเด็กนักเรียน เยาวชนและ ผู้อื่นทำให้สังคมเกิดความสามัคคีรักกันร่วมงานกันสร้างสังคมที่ดี