องคมนตรีตรวจติดตามผลการปรับพื้นที่รีสรอท์เพื่อปลูกป่าธรรมชาติ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
30-5-62-องคมนตรีตรวจติดตามผลการปรับพื้นที่รีสรอท์เพื่อปลูกป่าธรรมชาติ
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 0830 น.
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงดอยอ่างขาง โครงการหลวงแห่งแรกในประเทศไทย โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี

ได้ติดตามความคืบหน้าของการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง โดยผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ได้นำเสนอแผนฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจะมีการปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุ์ไม้ แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ในห้องประชุมโครงการหลวงอ่างขาง องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปการจัดการวัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งได้มีแผนแจกจ่ายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดำเนินการของโครงการหลวง แห่งอื่น ๆ รวมทั้งโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีความต้องการ หลังจากนั้นพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ยังได้ปลูกต้นสนภูฎาน ซึ่งเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงและเติบโตได้ดีในพื้นที่สูง พร้อมด้วยทหาร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชน เยาวชน จิตอาสา จำนวนกว่า1,000 คน ได้ร่วมกันปลูกต้นเมเปิ้ล ต้นจันทร์ทองเทศ ต้นการบูรและต้นไผ่ประมาณ 3,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป