ร้อยเอ็ดเปิด “โครงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อำเภอโพธิ์ชัย”สุข สวย รวย ดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ” /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/MOITC:ชสอท./ สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิด “โครงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร อำเภอโพธิ์ชัย”สุข สวย รวย ดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ”
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/MOITC:ชสอท./
สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129-

– วันนี้ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิด “โครงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562 ณ สนามหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร จึงมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัย จัดการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรตาม “โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำ ผลผลิตทางการเกษตรมาร่วมจำหน่าย

พร้อมทั้งจัดให้มีการแสดงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมจัดแสดงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดอีกด้วย

สำหรับอำเภอโพธิ์ชัยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีผลผลิตที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพาราข้าวโพด ผักและแตงโม โดยเฉพาะแตงโมเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอโพธิ์ชัย

ดังคำขวัญของอำเภอโพธิ์ชัยว่า “ดินแดนกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า หมอนขิตลือชา ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่” ซึ่งอำเภอโพธิ์ชัยได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ในเรื่องของเกษตรกรรมที่หลากหลาย และให้ความสำคัญเรื่องการเกษตรควบคู่กับสุขภาพ

ตามวิสัยทัศน์ของอำเภอว่า “สุข สวย รวย ดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ” จึงได้กำหนดชื่องานว่า “มหกรรมสินค้าเกษตรและสุขภาพ” โดยมีกิจกรรมการแสดงออกกำลังกาย ของชมรมสุขภาพ รวมทั้งจัดให้มีตลาดนัดทุกวันอังคาร ซึ่งการจัดงานโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นงบประมาณจำนวน 40,000 บาท

—///–MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่ออนไลน์ IT
ร้อยเอ็ด/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-