ปภ.แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน 7 – 9 มีนาคม 2565 PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่วันนี้ PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

🛑ปภ.แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน 7 – 9 มีนาคม 2565 PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่วันนี้ PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
======
🔻🔻🔻🔻
นายเรืองฤทธิ์ ผลดี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งข่าว แจ้งเตือนภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2565 ว่าภาคเหนืออากาศร้อน ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง 10 เปอร์เซ็น และลมกระโชคแรง คุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ในภาคเหนือ จ.เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่สาย) แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ)
การคาดการณ์สาธารณภัยในระยะ 1 – 3 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2565 คุณภาพอากาศ (PM 2.5) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 พายุฝนฟ้าคะนอง/ลมกระโซกแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประชาชนควร ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร.จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธรณกุลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับขุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุขุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อไห้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์เจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
แจ้งเหตุสาธารณภัยสายด่วน 1784 “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” (Line ID : @1784 DDPM) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM @ D0DPMNews App : Thai Disaster Alert