จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม เตรียมจัดกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว่างวันที่4-6พ.ค.2562ณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสาเข้าร่วมงานวันละ1,000คน /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท. ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม เตรียมจัดกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว่างวันที่4-6พ.ค.2562ณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสาเข้าร่วมงานวันละ1,000คน

/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.
ร้อยเอ็ด/0817082129-


ข่าวร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมส่วนกลาง4-6พ.ค.62/MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท./สมนึก บุญศรี/ประธานชมรมฯ/0817082129-

เมื่อเช้าวันนี้วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธาน จัดการประชุม การจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ด
นายทวี จงประเสริฐ รอง.ผวจ.นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดเข้าร่วมและคณะ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ องค์กร โดยการดำเนินงานของ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หน.สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมีหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ.ศ 2562 คือวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก,เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล, ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ,ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดัปกรณ์,เฉลิมพระราชมณเฑียร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย,พระนามาภิไธย,สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์,เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล,เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนขบวนพยุหยาตราชลมารค

ในการนี้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกลุ่มงาน เข้าช่วย 7 กลุ่มงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดดังนี้

1 วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 7.00 น.ถึงเสร็จพิธี 20.30 น.พิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

2.วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น.ถึง 12.00 น.พิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและเวลา 16.00 น.เสร็จสิ้นพิธีประมาณ 20.30 น รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ . การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาแต่งกายด้วยเครื่องแบบจิตอาสา,สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

3 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 นเสร็จสิ้นพิธีประมาณ 17.50 น. พิธีเปิดกรวยกระทงถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย .การแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุดสวมหมวก,ประชาชนเสื้อสีเหลืองและจิตอาสาเครื่องแบบจิตอาสา

ทั้งนี้เพื่อให้จัดกิจกรรม ในการพระราชพิธีบรม ราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการรวมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานผู้แทนที่สามารถตัดสินใจได้ประชุมเพื่อติดตามผลการทำงานที่ได้รับมอบหมายและร่วมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการในวันนี้

อาทิ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด,ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด,องค์การหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,ตำรวจภูธรร้อยเอ็ดสำนักงานสาสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอทุกอำเภอ บริษัททุ่งกุลาแดรี่ฟู้ดส์จำกัด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดรวม งานรวม 17 หน่วยงาน

หน้าที่อาทิสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด หน้าที่ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งรายงานข่าวการจัดกิจกรรมในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนต่างๆ

อำเภอทุกอำเภอ มีหน้าที่เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในอำเภอประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ตามห้วงเวลาและจำนวนที่กำหนด

อาทิ วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ประกอบด้วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจำนวน 300 คน,อำเภอเมืองสรวงจำนวน 200 คนอำเภอธวัชบุรีจำนวน 200 คน,อำเภอเสลภูมิจำนวน 100 คน,อำเภอศรีสมเด็จจำนวน 100 คนอำเภอทุ่งเขาหลวงจำนวน 100 คนรวม 1,000 คน

—///–ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOUTC:ชสอท.
สมนึก บุญศรี-ประธานชมรมฯ/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-