จังหวัดศรีสะเกษส่งเสริมผลิตและจำหน่ายเสื้อปักแส่วให้เป็นอัตลักษณ์เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

จังหวัดศรีสะเกษส่งเสริมผลิตและจำหน่ายเสื้อปักแส่วให้เป็นอัตลักษณ์เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่หน้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางตรวจการแสดงและจำหน่ายเสื้อปักแส่วอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มแม่บ้านเสื้อปักแส่วอัตลักษณ์จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมแสดงและจำหน่าย มีข้าราชการที่ร่วมประชุมกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2562 ชมและเลือกซื้อเป็นจำนวนมากนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีเสื้อปักแส่วที่เป็นอัตลักษณ์ที่มีสีดำ ไม่เหมาะสมสำหรับสวมใส่ไปร่วมงานมงคล จังหวัดศรีสะเกษจึงได้ประชุมคณะกรมการจังหวัด เพื่อกำหนดให้มีหลายสี โดยให้เน้นเสื้อปักแส่วให้มีรูปแบบหลากหลาย สามารถสวมใส่ร่วมงานเทศกาลต่างๆได้ และให้ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้านผลิตและจำหน่ายเสื้อปักแส่วให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าไหมในราคาที่เป็นที่ประหยัดและเป็นธรรม ตั้งแต่ราคาประมาณ 1,000 บาทขึ้นไปนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้จัดหาศูนย์โอทอปศรีสะเกษไว้เป็นจำน่ายเสื้อปักแส่ว และขอความร่วมมือจากส่วนราชการให้การสนับสนุนในการจำหน่ายอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โอทอป สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนา โอทอป สู่สากล และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป************บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพจังหวัดศรีสะเกษ