พช.เชียงใหม่ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ

พช.เชียงใหม่ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการด้านเศรษฐกิจ

โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ แก่สำนักงบประมาณ ตามโครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล มิติพื้นที่แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
(เครื่องเขียน)พร้อมนี้ ได้นำนางสาวนฤมล บุญไทย ผู้อำนวยการส่วนมิติพื้นที่ 1 กองประเมินผล 2 สำนักงยประมาณ พร้อมคณะเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ. หน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์อสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง

ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน