แคน้อย ! เรือนจำแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านมาตรฐานฯ เข้ารับ 4 ใบรับรอง มอก.เอส เพชรบูรณ์-เรือนจำแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านมารตฐาน ได้ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และแผ่นป้ายเครื่องหมาย มอก.เอส สร้างความเชื่อมั่นและรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

แคน้อย ! เรือนจำแห่งแรกของประเทศไทย
ผ่านมาตรฐานฯ เข้ารับ 4 ใบรับรอง มอก.เอส
เพชรบูรณ์-เรือนจำแห่งแรกของประเทศไทย ผ่านมารตฐาน ได้ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และแผ่นป้ายเครื่องหมาย มอก.เอส สร้างความเชื่อมั่นและรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องเมืองราด ชั้น 5 (อาคาร2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และแผ่นป้ายเครื่องหมาย มอก.เอส จำนวน 11 ราย 20 ใบรับรอง เรือนจำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นเรือนจำแห่งแรกของประเทศไทย ที่ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ได้รับใบรับรองมาตรฐาน จำนวน 4 ใบรับรองมาตรรฐาน
ประกอบด้วย ร้านเสริมสวยตะไคร้หอม การบริการตัดแต่งทรงผม ร้านนวดตะไคร้หอม การบริการนวดและสปา ร้านครัวชวนชม การบริการร้านกาแฟ และ แคน้อยคาร์แคร์ การบริการทำความสะอาดรถยนต์ โดยมีนางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางแก้วใจ สังข์แสง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 และกำกับดูแลเรือนจำชั่วคราวแคน้อย นางสาวปัทมา ประสิทธิ์เขตกิจ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวแคน้อย และ นางอมรรัตน์ ศรีม่วง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เข้ารับมอบฯ
พร้อมกันนี้ยังมีผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม Startup ในจังหวัดเพชรบูรณ์ อีกจำนวน 10 ราย 16 ใบรับรอง ที่ผ่านการประเมินฯ ก็ได้เข้ารับ ใบรับรองมาตรรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) และแผ่นป้ายเครื่องหมาย มอก.เอส ในครั้งนี้ด้วย

ด้านนายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงอุดสาหกรรม มีนโยบายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 76 จังหวัด ดำเนินการบูรณาการงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่
ตามโครงการ “SMEs Startup” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานที่เหมาะสมและตรงความต้องการของตลาด สำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส หรือ มอก.เอส เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่ม Startup กรณีไม่มีมาตรฐานใดๆ รองรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด.