ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒คืน๑๐๐คนดีสู่ครอบครัวพร้อมฝึกอาชีพ PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ ๖/๒๕๖๒คืน๑๐๐คนดีสู่ครอบครัวพร้อมฝึกอาชีพ

PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว


PALANCHAI TV/ชสอท.ร้อยเอ็ดเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ ๖/สมนึก-วิเศษ/0817082129-ข่าว

วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. เวลา o๙.๓๐ น.
ณ ห้องฝึกอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่๑ กองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่๑๖ นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอานพ ศรีบุญลือ นอภ.จังหาร นายชรินทร์ ภู่ชัย นอภ.ธวัชบุรี นพ.พิทักษ์พล พายุหะ รอง.นพ.สสจ.รอ. พ.ต.ท.ภากร สุขประเสริฐ แทน ตำรวจรอยเอ็ด เป็นประธานพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒เพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมหมู่บ้าน โดยการดำเนินงาน ของ นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภิเชษฐ์ บุญวิเศษ ปลัดเลขาศูนย์ฯ,นายไพฑูลย์ จันทะคัด หัวหน้าทีมวิทยากร รอง.ผอ.สสอ.เมืองร้อยเอ็ด และคณะวิทยากร อาทิ จากกองพันทหารราบที่๑ กรมทหารราบที่ ๑๖, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,ตำรวจภูธรศรีสมเด็จ, สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒รุ่นที่๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓กันยายน ๒๕๖๒ ระยะเวลา
ดำเนินการต่อเนื่องรวม๑วัน๑๑ คืน ณ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารรบที่ ๑๖

วัตถุประสงค์เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเคอ เป๊าหมายคือผู้เสพยาเสพติดจากทุก อำภอ จำนวน๑๐๐ คน ชาย ๙๕ คน หญิง ๕ คน เป็นการแก้ไขปัญหาผู้เสฟผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งลดผู้เสพตัดวงจการค้ายาเสพติดภายใด การบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัคใจรูปแบบของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การอบรมประกอบด้วยกิจกรรมบำบัดพื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ดามมาตรฐานวิชาการ
ของกระทรวงสาธารณสุข กระบวนการกาย จิตสังคมและการบำบัดจำนวน ๙ วัน
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมหรือการฝึกอาชีพ จำนวน ๓ วัน (หลักสูตร
๓๐ ชั่วโมง) หลักสูตรอบรมของศูนย์ ประกอบด้วย ทบทวนจิต รู้ตนพ้นทุกข์,เสริมสร้างแรงจูงใจกราฟชีวิต,การจัดการอารมณ์,การสร้างความสุข,การจัดการตัวกระตุ้น,สมองติดยา,การทำหน้าที่ของครอบครัว,สานเป้าหมาย,ทักษะการปฏิเสธ,การแก้ไขปัญหา,กิจกรรมทางเลือก,สายใยรัก,บทเรียนสอนตน,แนวทางแก้ปัญหาในชุมชน,คืนคนดีสู่สังคม,การมองโลกในแง่ดี,การดูแลต่อเนื่องและสายสัมพันธ์ครอบครัว

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน กล่าวเปิดว่า.-ยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ โดยบูรณาการงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร

มุ่งเน้นดำเนินการสามารถหลักการหลักคือมาตรการด้านการป้องกัน,มาตรการด้านการปราบปรามและมาตรการด้านการบำบัดรักษา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจในอันดับแรก

ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเด็ดขาดเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัวหมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ มั่นคงสืบไป

PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/วิเศษ นันทะศรี-รอง.ปธ./0817082129-รายงาน-