ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้

ศรีสะเกษ !! ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ เผยสถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่เขื่อนหัวนา อำเภอกันทันรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่เขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล ที่มีจำนวนช่องบานจำนวน 14 และ 7 ช่องบาน ปรากฏว่าได้มีการยกบานระบายทุกช่องบาน การระบายน้ำปกติ ระดับน้ำมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้
นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะกษมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่ง เก็บกักน้ำได้ 208.34 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบันเก็บกักได้ 212.92 ล้าน ลบ.ม คิดเป็น 102.20 เปอร์เซ็นต์ และโครงการฯ ได้เสริมกระสอบทรายบริเวณทางระบายน้ำล้น(Spillway) ของอ่างเก็บน้ำประมาณ 30-50 เซนติเมตร จำนวน 5 แห่ง จากเป้าหมายทั้งหมด 10 แห่ง โดยมีเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการดำเนินการ เพื่อการเก็บกักน้ำเพิ่มเติมของอ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ อ่างเก็บน้ำหนองสิ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู และอ่างเก็บน้ำห้วยขนุน สำหรับไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมีความปลอดภัยของเขื่อนดิน ( Dam Safety) ปกติ ส่วนลุ่มน้ำในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง M9 M42 M176 และM190 จากการวิเคราะห์จุดตรวจวัด M ต่างๆลดลง ทุกแห่ง สรุปได้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ลดลงทุกแห่ง คือ M6A ลดลง 7 ซม. M4 ลดลง 6 ซม. M5 ลดลง 11 ซม. M182 ลดลง 14 ซม. และM7 ลดลง 17 ซม. และคาดแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติของ M สถานีต่างๆในเร็วๆนี้

ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้นำเสนอโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ต่อพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบผันน้ำลำห้วยสำราญรอบเมืองศรีสะเกษ (bypass) เพื่อช่วยเหลือเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำจากลุ่มน้ำห้วยสำราญไปลุ่มน้ำห้วยทาและขยูง นอกจากนี้โครงการชลประทานศรีสะเกษ ย้งได้ดำเนินการเสริมกระสอบทรายและเสริมสต็อปล็อค(stop log)เพื่อการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางสำหรับ “ฤดูแล้งปี 2566” จำนวน 5 แห่ง เก็บกักน้ำได้เพิ่มรวม 4.50 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้เเก่เสริมกระสอบทรายอ่างเก็บน้ำด่านไอ เก็บกักน้ำได้เพิ่ม 0.80 ล้านลูกบาศก์เมตร เสริมกระสอบทรายอ่างเก็บน้ำห้วยขนุน เก็บกักน้ำได้เพิ่ม 1.0 ล้านลูกบาศก์เมตร เสริมกระสอบทรายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ เก็บกักน้ำได้เพิ่ม 0.30 ล้านลูกบาศก์เมตร เสริมสต็อปล็อค(stop log) อ่างเก็บน้ำหนองสิ เก็บกักน้ำได้เพิ่ม 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และเสริมกระสอบทรายอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู เก็บกักน้ำได้ 2.0 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกด้วย
นายจำรัส สวนจันทร์ กล่าวในตอนท้ายว่า ได้ตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนขนาดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ที่มีจำนวนช่องบานจำนวน 7 และ 14 ช่องบาน ได้มีการยกบานระบายทุกช่องบาน การระบายน้ำปกติ ระดับน้ำมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนในลุ่มน้ำต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษ มีระดับลดลงในอัตราที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่ และบริเวณลุ่มน้ำต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ M5 M182 M7 ในลุ่มน้ำมูล) M9 M176 M42 ลุ่มน้ำห้วยสำราญ ลุ่มน้ำห้วยขยูง และลุ่มน้ำห้วยทับทัน ซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติในเร็วๆนี้

*************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ