วราวุธ รมว.ทส.เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม”มหกรรม ทส. พบประชาชน”

วราวุธ รมว.ทส.เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม”มหกรรม ทส. พบประชาชน”

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว
เมื่อเย็นวันนี้ 28 ต.. 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าหอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 4 ครั้ง ที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม และภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจถ่ายทอดความรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเดิมกิจกรรมครั้งแรกที่ บริเวณหน้าหอโหวด 101 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศที่เหลือให้ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กรมป่าไม้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ได้เร่งดำเนินการป้องกัน พื้นฟู ดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นอีก ควบคู่ไปกับการดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม และพื้นที่ที่ยึดคืนจากการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุน
โดยที่ ผ่านมาได้ลงพื้นที่ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระดับภาคประชาซนให้ช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และพบว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานขององค์กร ทำให้เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป

การจัดกิจกรรมนี้ยังจะเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกรมป่าไม้และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ อนุรักษ์ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟู การส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างการดำเนินงานของกรมป่าไม้ และทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีส่วนร่วมกับประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ และช่วยกันดูแลสิ่งสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจกรรมจากแต่ละหน่วยงาน คลินิก ทส. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรับเรื่องราวร้องทุกข์ บูธแสดงและจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษา หมอลำ และศิลปินท้องถิ่นรวมถึงการแสดงของศิลปินชื่อดัง แช็ค ชุมแพ อีกด้วย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088573054-ข่าว