กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 มีข้าราชการ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรม

กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 มีข้าราชการ และนักธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอบรม

หลังจาก พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 (พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 63 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ จำนวน 16 นาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 12 คน และนักธุรกิจภาคเอกชน จำนวน 35 คน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น

ได้เริ่มต้นโดย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 (พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4) ร่วมกิจกรรมนันทนาการ ละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)และกิจกรรมพี่พบน้อง เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นกันเอง ในการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และรุ่นพี่ๆ พสบ.ทภ.3

จากนั้น ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 (พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4) รับฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การสื่อสารดิจิทัลในโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิม จาก ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น

และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 (พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4) รับฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง การพูดเพื่อการแสดงวิสัยทัศน์สำหรับนักบริหาร (Speed for Vision) จาก ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ พันเอก ทรงสิทธิ์ รอดสการ นายทหารกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 และ พันโท เสรี ทองคู่ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมอำนวยกาารและดำเนินการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดกรอบทิศทางการบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสามารถสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างสอดคล้องได้อย่างสอดคล้องและเกิดประสิทธิผล

สำหรับ การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบก สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะมอบให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ในนามของสมาชิก พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 4 ต่อไป