“ต่อยอดทหารพันธุ์ดี สู่ จตุพล อินหลี ทหารกองหนุน พล.ร.7”

“ต่อยอดทหารพันธุ์ดี สู่ จตุพล อินหลี ทหารกองหนุน พล.ร.7”

.
เมื่อ 27 ม.ค. 66
พล.ต. ชายแดน กฤษณสุวรรณ
ผบ.พล.ร.7 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายทหารกองหนุนที่นำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยมาต่อยอดตามนโยบาย มทภ.3 จำนวน 1 ราย คือ
นาย จตุพล อินหลี อยู่บ้านเลขที่ 159 ม.3 บ้านสบเกี๋ยง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา มีเนื้อที่ดำเนินงาน 35 ไร่ โดยมีการดำเนินงานดังนี้ – เลี้ยงโค 60 ตัว

– เลี้ยงกระบือ 6 ตัว – เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 7 ตัว
– เลี้ยงสุกรพันธุ์เหมยซาน 3 ตัว – เลี้ยงเป็ดเทศและเป็ดพันธุ์ไข่กากีแกมเบล – เลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน การปฏิบัติ ได้พบปะและให้คำแนะนำเรื่อง – การทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์
– การดูแลปศุสัตว์ตามฤดูกาล
– การนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
พร้อมกับได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,เมล็ดพันธุ์ผัก และกล้าไม้ยืนต้น ให้กับนายจตุพลเพื่อนำไปปลูกและต่อยอดโครงการฯของตนเองต่อไป