ชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า 600 คน สานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมจับมือพัฒนาพื้นที่อย่างไนรอยต่อ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า 600 คน สานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พร้อมจับมือพัฒนาพื้นที่อย่างไนรอยต่อ

ช่วงค่ำวันนี้ (28 มกราคม 2566) ที่ ห้องโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหสัดนราธิวาส ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า 600 คน ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สังคมหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กันอย่างอบอุ่น โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในพิธีเปิด ฯ และพบปะพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนราธิวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายกสมาคมจีนจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการชมรมจีน ส่วนราชการ และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวว่า กิจกรรมสานสัมพันธ์คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชายแดนภายใต ้
เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ เนื่องจากแต่ละศาสนาจะมีขนมธรรมเนียมประเพณี และวันสำคัญต่างๆ เช่นเดียวกันทุกศาสนา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด ล้วนมีความสำคัญต่อทั้งสิ้น

สำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เราทุกคนได้ร่วมพบปะคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพราะทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด ล้วนมีความสำคัญต่อทั้งสิ้น ดังนั้นขอให้ทุกช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชสยแเนภาคใต้ เพื่อตอบแทนบุญแผ่นดินและร่วมกันนำสันติสุขกลับคืนมา

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น บำรุงขวัญกำลังใจพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและศาสนิกอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้นำองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพูดคุยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างไร้รอยต่อ โดยภายในงาน มีการแสดงที่สื่อถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน การขับร้องเพลงจีน และอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมการจับฉลากแจกของรางวัลให้ผู้เข้าร่วม สร้างขวัญกำลังใจและความบันเทิงตลอดยามค่ำคืนของความอบอุ่นนี้ด้วย

อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดจัดทั้งหมดจำนวน 6 ครั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งที่ 4 จะมีกำหนดจัด ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่ 30 มกราคม 2566 นี้ ครั้งที่ 5 ณ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
และครั้งที่ 6 ณ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีต่อไป