ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2566พร้อมมอลโล่และรางวัลดีเด่น

ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2566พร้อมมอลโล่และรางวัลดีเด่น

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์, นายชูศักดิ์ ราชบุรี และนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

โดยก่อนการประชุมได้มีการ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2566 และการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 พิธีมอบภาพเกียรติคุณสำหรับผู้บริจาคสมทบทุนก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช พิธีมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) พิธีมอบโล่รางวัลแก่ชุมชนที่ชนะการประกวดสุดยอดชุมชนหน้าบ้าน น่ามอง ปีที่ 15 พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดธงผะเหวด ในงาน “มหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2566

ทั้งนี้ในการประชุม มีการหารือแนวทางการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างองค์พญาศรีสุทโธนาคราช กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD รวมถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ. 2566 การให้บริการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งรายงานความคืบหน้าการน าเข้าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส่วนเรื่องเพื่อทราบ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว