กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามยุทธศาสตร์ชาติ

กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดศรีสะเกษ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พร้อมทั้งกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับติดตามความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ประเด็น “การบริหารจัดการน้ำศรีสะเกษอย่างยั่งยืน

” ร่วมกับภาคประชาชน และส่วนราชการ โดยหารือร่วมกับผู้แทนภาคประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุเมธ สายทอง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

เวลา 15.30 นาฬิกา ศึกษาการจัดการป่าในเมือง “สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน” โดยมี นายประสงค์ สุวรรณโชติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และ นายรุจน์ เมฆทอง หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ให้การต้อนรับ