ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

เมื่อเช้ววันนี้ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการดำเนินงาน ของ นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง

ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม 2562

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร
ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วย คลินิกดิน
คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ และการให้บริการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
Cr.นุชรีย์ ยี่หวา จนท.สนง.เกษตรร้อยเอ็ด-ภาพ