เมืองพัทยาจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพสากลพัทยา ครั้งที่ 1

เมืองพัทยาจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพสากลพัทยา ครั้งที่ 1

วันที่ 26 ธ.ค.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่1 “เมืองการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ” ณ ห้องประชุมพิมาน (ชั้น2) โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุม

สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม มีทิศทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา โดยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของกลุ่มประชาชนเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มหาวิทยาลัยบูรพา เครือข่ายองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้ร่วมกันค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชนและเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเป็นแนวทางสู่การปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม

สำหรับเมืองพัทยาได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ คือ เป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน โดยมีภารกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 2.เสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค และ3.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิตของประชากร โดยการมีส่วนร่วมและเป็นธรรมท่ามกลางการพัฒนาเมืองที่มีการขยายตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนและนักท่องเที่ยว

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มาตรา 6 กำหนดให้จังหวัดชลบุรี เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา ภายใต้หัวข้อหลัก “การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพ” ในวันนี้เป็นการดีที่ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเคราะห์ข้อมูลวิชาการเป็นฐาน มีการค้นหาเรื่องราวดีๆ จากผู้คน องค์กร ชุมชนที่ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการทบทวนกระบวนการกันอย่างจริงจัง อันส่งผลให้เกิดการกำหนดกติกา พัฒนาธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา และตั้งเป้าผลักดันการจัดการพื้นที่สาธารณะทางเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เพราะนอกจากเป็นการให้คุณค่าของคนไทยทุกคนอย่างเสมอกันแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลและเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย