ร้อยเอ็ดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ รุ่นที่ 1

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ รุ่นที่ 1

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฎิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และรุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 80 คน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว