เพิ่มโอกาสในการศึกษา พัฒนาเยาวชน

“เพิ่มโอกาสในการศึกษา พัฒนาเยาวชน”

หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร มอบหนังสือประชาสัมพันธ์โอกาสทางการศึกษา จากกองทัพภาคที่ 3 แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแก่นักเรียน โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้ขอรับการสนับสนุนสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาต่อ และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 6 สถาบัน เป็นลักษณะโครงการพิเศษ โดยทุกสถาบันการศึกษายินดีสนับสนุนสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567

#กองกำลังนเรศวร
#โครงการทหารพันธุ์ดี
#หน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท