สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ จัดงานเปิดโลกวิชาการบ้านใต้และวันสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

สตูล โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ จัดงานเปิดโลกวิชาการบ้านใต้และวันสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561วันนี้27มีนาคม2562 ที่โรงเรียนตำมะลังใต้ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูลเป็นประธานเปิ ดงานเปิดโลกวิชาการบ้านใต้และวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561โดนนายผลศักดิ์ หาหลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กล่าวรายงาการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สาธารณชนเพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบุตรหลานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดงานในครั้งนี้ อาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากภาคีเครือข่าย โดยพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2561 จำนวน 44 คน
นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองสตูล กล่าวว่าเรื่องที่ยากฝากกับเด็กนักเรียนและฝากผู้ปกครองคือยากให้ความสำคัญในการศึกษาและการเรียนไกล้บ้านคือสิ่งสำคัญ

ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและนักเรียน และนิทรรศการให้ความรู้ ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลผลิตจากหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ อย่างไรก็ตามทิศทางการจัดการศึกษาจะมุ่งพัฒนาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ให้มีคุณภาพต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล