พะเยา พระ เจ้าคณะตำบล เจ๋ง ดึงผู้สูงอายุเข้า โรงเรียน ผู้สูงอายุิของ วัด ส่งเสริม เรียนรู้พัฒนาการด้านสุขภาพกาย-ใจ – ให้มีความสุข

พะเยา พระ เจ้าคณะตำบล เจ๋ง ดึงผู้สูงอายุเข้า โรงเรียน ผู้สูงอายุิของ วัด ส่งเสริม เรียนรู้พัฒนาการด้านสุขภาพกาย-ใจ – ให้มีความสุข

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยาที่อยู่ท่ามกลาง ธรรมชาติป่าไม้และขุนเขา อันร่มรื่น จนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอดอกคำใต้และจังหวัดพะเยา ซึ่งวัดดังกล่าว ยังได้มีการ เปิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นภายในบริเวณวัด โดยมีพระครูพระครูสุนทร วุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศิล เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ เป็นผู้ริเริ่มโครงการ มา 2 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ทุกเพศทุกวัย ได้เข้ามา ศึกษาเรียนรู้ด้านสังคม ด้านจริยธรรมคุณธรรม สิ่งแวดล้อม หน้าสุขภาพ พลานามัยตลอดจน ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างความสมัครสมานสามัคคี สร้างปัญญา ส่งเสริมการเรียนรู้ และที่สำคัญ ป้องกันความจำเสื่อม ของผู้สูงอายุ ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนแบบไม่จำกัด วันเวลา หรือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

สำหรับการเรียนการสอน จะมี วิทยากรจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยแนะแนว เสนอแนะและ สอน รูปแบบผสมผสาน ทั้งสังคมท้องถิ่นและสังคมเมือง ตลอดจน ความเป็นอยู่ ทั้งด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม การเต้นการฟ้อน การรำ การร้อง อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมได้ทำ ได้แสดงศักยภาพ ของตนเองและของชุมชน โดยการถ่ายทอดภูมิ ปัญญา ความรู้ประสบการณ์ ที่ มีให้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อสืบสาน ให้คงอยู่กับในยุคปัจจุบัน

พระครูสุนทร วุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศิล เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ จประธานศูนย์สงเคราะห์เด็กด้อยโอกาส วัดพระธาตุจอมศิล กล่าวว่า บ้านถ้ำมี12 หมู่บ้านเป็น 1 ตำบลรวมแล้วตำบลบ้านถ้ำมีประชากร 3,000 กว่าคน ในช่วงนี้ มีผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลูกหลานไปทำงานต่างถิ่น ต่างจังหวัดอยู่กับบ้านไม่มีงานอะไรทำ บางทีก็มีโรคซึมเศร้า ไม่ค่อยออกกำลังกาย ทางวัดก็คิดว่าทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยมีคุณภาพดีขึ้น ในฐานะที่วัดอยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และอยากให้โอกาสผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่อยู่กับบ้านให้มาทำกิจกรรมที่วัดและสอนเรื่องศีลธรรมวัฒนธรรมคุณธรรม ประเพณี การออกกำลังกายการดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคเรื้อรังใครที่เป็นโรคเรื้อรังบางทีบางคนก็หาย ไป

สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านถ้ำเปิดมาเป็นเวลา 2 ปี 11 เดือนนี้มีนักเรียนทั้งหมด 168 คน มี มีรูปแบบการเรียนการสอน ช่วงเช้าก็มีเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อสุขภาพร่างกายได้ผ่อนคลายเสร็จแล้วก็ เข้ากิจกรรมนันทนาการฟ้อน โดยจะมี มี่เครื่องดนตรีพื้นบ้าน เล่นประกอบ นักเรียนผู้สูงอส่วนมากอายุต่ำสุดประมาณ 58- 59 สูงสุดก็ 80- 90 และยังให้ผู้คนที่ยังไม่เข้าวัยสูงวัยก็มาเตรียมพร้อมก่อนๆที่จะเข้าสู่วัยสูงวัยใน โอกาสครั้งหน้า ได้

สัมภาษณ์พระครูสุนทร วุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมศิล เจ้าคณะตำบลบ้านถ้ำ