พะเยา ภาวะหมอกควันเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่

พะเยา ภาวะหมอกควันเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่

ภาวะหมอกควันเริ่มเข้าปกคลุมพื้นที่ ในจังหวัดพะเยา จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยคุณภาพอากาศ หรือ AQI ที่วัดได้จากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศศูนย์วิทยาศาสตร์กว๊านพะเยา สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ขณะที่ PM 10 มีค่าวัดได้ 81 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มมีมีหมอกควันเข้าปกคลุมในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นภาวะหมอกควันที่เข้าเริ่มปกคลุม จนส่งผลให้คุณภาพอากาศ หรือ AQI ที่วัดได้จากสถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศศูนย์วิทยาศาสตร์กว๊านพะเยา เกินค่ามาตรฐาน เท่ากับ 104 ซึ่งสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ต้องไม่เกิน 100 ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน หรือ PM 10 จ.พะเยา เช้าวันนี้วัดได้ 81 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งแม้จะไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 120 ก็ตาม แต่ค่า AQI ซึ่งเป็นค่าที่วัดจากคุณภาพอากาศโดยรวม กลับสูงเกินค่ามาตรฐานและ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนแล้ว

ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ร่วมกันทำแนวกันไฟ ในพื้นที่รอบวัดอนาลโย เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า เพื่อลดปัญหาหมอกควัน โดยการตัดหญ้าและขูดเก็บบริเวณขอบแนว ที่บริเวณวัดอนาลโย อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อปัญหาหมอกควัน