จ.ราชบุรี/สุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นของจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/สุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นของจังหวัดราชบุรีวันที่ 27 ก.พ. 62 ที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปเด่นจังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้น เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนนำสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเข้าสู่กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับให้เหมาะสมกับตลาด มี 5 ประเภท ดังนี้ ประเภทอาหารอาหารคือ ผลิตภัณฑ์ใขไป้วหวาน

ผู้ประกอบการแม่กิมฮวย ต.เจ็ดแสมียน อ.โพธาราม , ประเภทเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ผู้ประกอบการ บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง, ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ผ้าจกทอมือผู้ประกอบการกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านราชบุรีวัดนาหนอง. ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี , ของใช้ ผลิตัณฑ์ตะกร้าอเนกประสงค์เถาวัลย์แดง ผู้ประกอบการ หจก.สุขขี แฮนดิคราฟท์ ต.พงสวาย อ.เมืองราชบุรี และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คือครีมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน คีเฟอร์บัวหิมะคุณอ้อย ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตภัณฑ์ครีมน้ำนม เซรั่ม บัวหิมะ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน