จังหวัดราชบุรี นำทีมมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดราชบุรี นำทีมมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ และศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเเหลมทอง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี และทีมมหาดไทยระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ทีมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาสร้างกระบวนการและร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อำเภอบางแพ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
3. โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
4. โครงการถงขยะเปียกลดโลกร้อน
5. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)
6. การดำเนินการสร้างทีมเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

และภาคสื่อมวลชน ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเเหละทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ซึ่งในศูนย์จะมีฐานการเรียนรู้ ต่างๆ จำนวนกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ อาทิเช่น
1.ฐานการนำผักตบชวามาทำปุ๋ยอินทรีย์
2.ฐานการเรียนรู้การทำน้ำส้มควันไม้
3.ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือน
4.ฐานการนำผักตบชวามาแปรรูปทำกระเป๋า
5.ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงหอยขม
6.ฐานการเรียนรู้เพาะเห็ดฟาง
เป็นต้น การลงพื้นที่ติดตามฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้อำเภอสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
3. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
4. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน