พช. ราชบุรีจัดประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ ประจำปี 2566

พช. ราชบุรีจัดประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดราชบุรี (Knowledge – Based OTOP : KBO) เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, เกษตรจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, เครือข่ายฯจังหวัด, OTOP Trader, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนราชบุรี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เเละนางสาวชุติมา กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดดำเนินการประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมเเพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจใกล้น้ำเคียงนา เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบุรีเพื่อเข้าไปประกวดและเผยแพร่ผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งกลุ่มตั้งอยู่ที่ 152 หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โกโก้ที่ปลูกเอง อยู่ในระดับดาว (Quadrant) ระดับ D และผลิตภัณฑ์ได้มีกระบวนการผลิตที่ใช้การลองผิดลองถูกเอง อีกทั้งผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้คุณภาพ หรือมีรูปลักษณ์ไม่โดดเด่นในท้องตลาด และได้รับโอกาสในการพัฒนาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี กรมการพัฒนาชุมชน ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ประกอบกับบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่น เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน